iZone.bg

Условия на пазаруването

  1. Условия на пазаруването

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ IZONE.BG УСЛУГИ


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Итопия” ЕООД (наричан по-долу izone.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн izone.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Итопия” ЕООД (наричани за краткост Услуги).


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина izone.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ‘Запознат съм и съм съгласен с Общи условия за ползване’ при изпращане на поръчка или друго място потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на izone.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Izone.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона “Поръчване“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочените e-mail адрес и телефон, и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента e-mail адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, освен ако стоката не е застрахована от куриера. Потребителят/клиентът има право да избира дали да направи такава застраховка при подаване на поръчката. Ако стоката е застрахована от куриера, то риска от повреждане/загубване на стоката при доставката се поема от куриера, като се дължи евентуално обезщетение от куриера на клиента в размер на застрахователната стойност.  Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока, а отговорноста се прехвръля върху куриера, ако стоката има застраховка. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако стоката се предлага с гаранция. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до всяка точка на Република България.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина izone.bg.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата izone.bg.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:


•   да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•   да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Izone.bg услуги;

•   да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•   да не извършва злоумишлени действия;

•   да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и e-mail адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

17. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашата фирма. Защитата на личните данни е от особено висок приоритет за управлението на Итопия ЕООД. Използването на интернет уебсайтът на Итопия ЕООД е възможно без предоставяне на лични данни, но, ако субектът на данни желае да използва специални бизнес услуги чрез нашия уебсайт, обработването на лични данни може да стане необходимо. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма законово основание за такава обработка, трябва да получим съгласието от субекта на лични данни.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент относно защитата на данните, както и да съответства на специфичните за страната регулации за защита на личните данни приложими за Итопия ЕООД. С тази декларация за защита на личните данни нашата фирма би искала да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на събирането, използването и обработването на личните данни. Освен това, субектите на лични данни да бъдат информирани, с помощта на тази декларация за защита на данните, за правата, които им се полагат.

Като администратор, Итопия ЕООД въведе редица технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, интернет базираните трансмисии на данни може по принцип да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни предостави личните си данни чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

20. Дефиниции

Декларацията за защита на данните на Итопия ЕООД се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент относно защита на личните данни. Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да изясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

a) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на лични данни”). Физическото лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

б) Субект на лични данни

Субект на лични данни е всяко физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за това.

в) Обработка на лични данни

Обработка на лични данни е всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни, независимо дали това е чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с дейностите на физическото лице на работното място, икономическата му ситуация, предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

е) Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че те вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

ж) Администратор/ Администратор на процеса на обработка на лични данни

Администратор/ Администратор на процеса на обработка на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на личните, където целите и средствата за обработката на данни се определят от законодателството на ЕС или на държавата-членка.

з) Обработващ данни

Обработващият данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва личните данни от името на администратора.

и) Реципиент

Реципиентът е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, пред който личните данни се разкриват, независимо дали се явява като трета страна или не. Въпреки това, държавните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно проучване или разследване, в съответствие със законодателството на Европейския Съюз или на държавата-членка, не се считат за реципиенти; обработката на тези данни от държавните органи трябва да съответства на приложимите правила за защита на личните данни според целите на обработката им.

й) Трета страна

Трета страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от Субекта на данните, администратора, обработващия данни и лицата, които под прякия контрол на администратора имат право да обработват лични данни.

к) Съгласие

Съгласието на субекта на личните данни е всяко свободно, специфично, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той или тя, чрез изявление или чрез ясни потвърждаващи действия, дава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него или нея.


21. Име и Адрес на администратора

За целите на Общия регламент относно защита на личните данни, другите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби, свързани със защитата на данните, администраторът е:

Итопия ЕООД

Адрес на регистрация: ул. Алеко Константинов 18, 1505, София, България

Телефон за връзка: 070031023

Имейл адрес: info@izone.bg

Уебсайт:: izone.bg


22. Бисквитки

Интернет сайтът на Итопия ЕООД използва “бисквитки”. “Бисквитките” са текстови файлове, които се съхраняват в компютърната система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват “бисквитки”. Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на “бисквитката”. Той съдържа низ от знаци, чрез които интернет страниците и сървърите могат да бъдат свързани с конкретен интернет браузър, където се съхраняват „бисквитките“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на субекта на данните от други интернет браузъри, които съдържат други “бисквитки”. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на “бисквитката”.

Чрез използването на “бисквитки” Итопия ЕООД може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без наличието на “бисквитките”.

Чрез „бисквитките“ информацията и предложенията на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани в интерес на потребителя. Както вече споменахме, „бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме потребителите на уебсайта. Целта на разпознаването е по-лесно използване на уебсайта от нашите потребители. Потребителят, който използва „бисквитки“, например, не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато иска да влезе в уебсайта, защото „бисквитката“ е запазена в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарската количка в онлайн магазините. Онлайн магазинът запаметява артикулите, които клиентът е сложил във виртуалната пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субектът на данни може по всяко време да откаже настройки на „бисквитките“ чрез уебсайта ни и съответните настройки на използвания интернет браузър, като по този начин може да забрани настройките за „бисквитките“ за постоянно. Също така, вече настроени „бисквитки“ може да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра ви или друг специализиран софтуер. Това е възможно да направите с всички познати интернет браузъри. Ако субектът на лични данни деактивира настройките за „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт ще бъдат изцяло използваеми.


23. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Итопия ЕООД събира общи данни и информация, когато субектът на лични данни или автоматизирана система извиква уебсайта ни. Тази информация се съхранява в регистрационните файловете на сървъра. Информацията може да бъде (1) типовете и версиите на използваните браузъри, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайт, от който системата за достъп достига до нашия сайт (така наречените референти), (4) под-уебсайтове, (5) датата и часа на посещение на интернет сайта, (6) IP адрес, (7) интернет доставчикът предоставящ услугата за достъп до системата и (8) всякакви други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация, Итопия ЕООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) насочваме правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на този уебсайт, както и рекламите му, (3) да осигурим дългосрочната приложимост на нашите системи за информационни технологии и технологиите на уебсайтовете, както и (4) да се предостави на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака. Ето защо, Итопия ЕООД анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата им, както и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.


24. Регистрация на уебсайта ни

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта ни чрез посочване на лични данни. Каква лична информация ще се предаде към администратора се определя от данните, които се изискват в регистрационната форма. Въведените от потребителят данни се събират и съхраняват изключително за вътрешно ползване от администратора. Администраторът може да поиска прехвърляне към един или повече преработватели (например куриерски услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, които могат да бъдат поискани от администратора.

С регистрацията си в уебсайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от съответния субект – дата и час на регистрацията също се съхранява. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления.Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.


Регистрацията на субекта на лични данни, чрез доброволно предоставяне на информация, има за цел да даде на администратора да предостави на потребителя съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители поради естеството на зададения въпрос. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните си данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът трябва да предоставя информация на потребителя при всяко негово поискване, относно това, какви данни се съхраняват за него. Освен това, администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване от субекта на данни, ако не съществуват законови задължения за тяхното съхранение. Целият персонал на администратора е на разположение на субекта на данните под формата на „лица за контакт“.


25. Абонамент за нашите бюлетини

На уебсайта на Итопия ЕООД потребителите получават възможност да се абонират за нашите бюлетини. Формата за абонамент определя какви данни ще се предоставят, както и кога да бъде предоставен бюлетинът от администратора.

Чрез своя бюлетин, Итопия ЕООД информира своите клиенти и бизнес партньори за новите си предложения и оферти. Субектът на лични данни може да получи бюлетина само ако (1) има валидна електронна поща и (2) се е регистрирал за получаване на бюлетин. Първо се изпраща потвърдителен имейл за получаване на бюлетин на регистрираната от субекта на данни електронна поща по правни причини. Този имейл за потвърждение се използва, за да се докаже дали собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуална) злоупотреба с електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за правна защита на администратора.

Личните данни, събирани чрез регистрационния процес за абонамент за бюлетин, ще се използват само, за да изпращаме нашия бюлетин. В допълнение, абониралите се за бюлетин могат да бъдат информирани по електронна поща за промени на модификациите на бюлетина или промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За отмяна на съгласието за абонамент, във всеки бюлетин може да бъде намерен съответният линк. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уеб сайта на администратора или да съобщите му съобщите това по друг начин.


26. Информационен бюлетин – Проследяване

Бюлетинът на Итопия ЕООД съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се позволи записването и анализът на регистрационните файлове. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, Итопия ЕООД може да види дали и кога е била отворена електронна поща от субекта на данните и кои линкове в електронната поща са предизвикали интерес у субектите на данни

Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира изпращането на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни имат право да отменят съответната отделна декларация за съгласие по всяко време. След отказа, тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. Итопия ЕООД автоматично счита отмяната от получаването на бюлетина за отказ.


27. Възможност за контакт чрез уебсайта

Сайтът на Итопия ЕООД съдържа информация, която позволява бърз контакт с нашата фирма по електронен път, както и директна комуникация с нас; ще намерите и имейл за връзка. Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от него, се съхраняват автоматично. Тези лични данни, предадени на доброволен принцип от субекта на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка със субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.


28. Функция за коментари в блога на уебсайта

Итопия ЕООД предлага на потребителите възможността да оставят индивидуални коментари за отделни блог постове в блога, който е на страницата на администратора. Блогът е уеб-базиран, публично достъпен портал, чрез който един или повече хора, наречени блогъри или уеб блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така наречените блог постове. Блог постовете обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

Ако субектът на данни остави коментар в блога на уебсайтът, то този коментар се публикува и съхранява, както и информация за датата на коментара и за избраното от субекта на данните (псевдоним) потребителско име. Освен това IP адресът, зададен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните, също се записва. Това съхранение на IP адреса се извършва от съображения за сигурност, както и в случаите, когато субектът на данните нарушава правата на трети страни или пуска незаконно съдържание чрез даден коментар. Съхраняването на тези лични данни е следователно в интерес на администратора на данни, за да може той да бъде оневинен в случай на нарушение. Събраните лични данни не се предават на трети лица, освен ако това не се изисква по закон или служи за защита на администратора на данни.


29. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за необходимия за съхранение период, или доколкото е позволено от европейското или съответното законодателство според законите и нормативните актове, с които администраторът трябва да се съобрази.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.


30. Права на субекта на лични данни

a) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското законодателство, да получи от администратора потвърждението дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.


б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското законодателство, по всяко време да получи безплатна информация от администратора за съхраняваните лични данни, както и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:


-Целта за обработване на данните;

-Категориите на съответните лични данни;

-получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

-когато е възможно, предвиденият период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

-право да се поиска от администратора коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;

-право да се подаде жалба до надзорен орган;

-къде личните данни не се събират за субекта на данните, наличната информация за техния източник;

-наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от Общия регламент относно защитата на личните данните, и поне в тези случаи съдържателна информация относно съответната логика, както и значението и предвидените последици от такова обработване за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните му данни са прехвърлени на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден субект на лични данни желае да се възползва от право си на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.


в) Право на коригиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора, без неоснователно забавяне, коригиране на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Ако даден субект на данните желае да упражни право на коригиране, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.


г) Право за изтриване (право да бъдете забравени)

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското законодателство, да получи от администратора изтриване на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне. Администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания, при условие че обработката не е необходимо:

– Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събирани или обработвани.

– Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на личните данните или член 9, параграф 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на личните данните, и когато няма друго правно основание за обработка.

– Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните и не съществуват законосъобразни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на личните данните.

– Личните данни са били незаконно обработени.

– Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спазят правните задължения на ЕС или на държавата-членка.

– Личните данни са събрани във връзка с предлагането на обществени информационни услуги , посочени в член 8, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните.


Ако една от горепосочените причини е валидна и субектът на данните желае да поиска изтриване на лични данни, съхранявани от Итопия ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служител на Итопия ЕООД трябва да ви увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил личните данни публични и е длъжен, съгласно член 17, параграф 1, да ги изтрие, той, вземайки предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира други администратори, обработващи личните данни, че субектът на данни е поискал от тях да изтрият всички връзки, копиране или репликиране на тези лични данни, тогава, когато не се изисква обработка им. Служители на Итопия ЕООД ще организират необходимите мерки в отделни случаи.

д) Право на ограничаване на обработка на лични данни

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското законодателство, да получи от администратора ограничение на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

– Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.

– Обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.

– Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

– Субектът на данни е възразил срещу обработването на данни съгласно член 21, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.

Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничаване на обработката на лични данни, съхранявани от Итопия ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на Итопия ЕООД ще уреди ограничението на обработката.

е) Право на преносимост на данни

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското законодателство, да получава личните си данни, които му се предоставят от администратор, в структуриран, често използван и машинно-четлив формат. Той или тя има правото да предаде тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото тези лични данни вече са били предоставени, при условие че обработката им се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на личните данните или член 9, параграф 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на личните данните или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на личните данните и обработката се извършва по автоматизиран начин, само ако то не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт от администратора.

Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните, субектът на данните има право да предостави лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не се отразява неблагоприятно на правата и свободите на другите.

За да установи правото си на преносимост на данни, субектът на данните може по всяко време да се свърже с всеки служител на Итопия ЕООД.

ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да възрази да се обработват личните му данни по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, което се отнася до него и се основава на буква д) или е) на член 6, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните. Това важи и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

Итопия ЕООД няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания за обработката им, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или ще бъдат използвани за установяването, упражняването или защитата на юридически искове.

Ако Итопия ЕООД обработва лични данни с цел директен маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време неговите данни да се обработват за този тип маркетинг. Това се отнася и до профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако лицето, за което се отнасят данните, възразява срещу Итопия ЕООД за обработката с цел директен маркетинг, то фирмата няма да обработва личните данни за тази цел.

Освен това субектът на данни има право, на основания, свързани с неговото или нейното конкретно положение, да възразява срещу обработването на лични данни от Итопия ЕООД, които се отнасят до него, за научни или исторически цели или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на личните данните, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, извършена от съображения в обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се свърже с всеки служител на Итопия ЕООД. Освен това, в контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО, субектът на данните е свободен да използва своето право да се противопостави с автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

з) Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка на лични данни, включително профилиране, което води до правни последици касещо него или нея или подобно съществено влияние върху него или нея, само ако решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на ЕС или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също определя подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данни или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Итопия ЕООД трябва да приложи подходящи мерки да защитава правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, за да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на Итопия ЕООД.

и) Право да оттегли съгласието си за защита на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да оттегли своето съгласие за обработване на личните му данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на Итопия ЕООД.


31. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да си взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес – ориентирана информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мреже да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да осъществяват контакти чрез покани за приятелства.

Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

При всяко включване на различни страници на този уебсайт, който е управляван от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (Facebook приставки), уеб браузърът на субекта на данни е автоматично подканван да изтегли показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез Facebook компонент.

Преглед на всички приставки на Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/

По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

При всяко включване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на престоя му на интернет сайта ни, ако субектът на данни е влязъл по същото време и във Facebook, то Facebook открива кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните. Тази информация се събира чрез Facebook компонента и се асоциира със съответния профил на субекта на данни във Facebook. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутона “Харесвам” или ако напише коментар, тогава Facebook съответства тази информация с личния профил на субекта на данните във Facebook и съхранява тези данни.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение от субекта на данните на нашия уебсайт, когато той е влязъл едновременно във Facebook и в нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желано от субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя Facebook акаунт, преди да бъде направено включване на нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка предлага Facebook, за да защити поверителността на субекта на данните. Също така са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да премахне предаването на данни във Facebook.


32. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Анализ (с функция за анонимност)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събиране и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за анализ на уебсайтове събира данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била гледана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уебсайт и за извършване на анализ на разходите и приходите от интернет рекламата.

Седалището на компонента Google Анализ е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

За уеб анализите чрез Google Анализ администраторът използва приложението “_gat. _anonymizeIp”. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при достъпа до уебсайта ни от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове, както и да предоставя други услуги, свързани с използването на сайта.

Google Анализ поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на “бисквитките” е обяснена по-горе. С настройката на “бисквитката” Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко отваряне на отделни страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Анализ за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура компанията Google получава данни за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с други данни, за да разбере произхода на посетителите и кликванията, като впоследствие създаде комисионни споразумения.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данни. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническа процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на “бисквитките” чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания от него уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава корекция на използвания от него интернет браузър също би попречила на Google Анализ да зададе “бисквитка” в компютърната система на субекта на данните. В допълнение, “бисквитките”, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това, субектът на данните има възможност да възрази срещу събирането на лични данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този уебсайт, както и обработката им от Google и възможността тази функция да се изключи напълно. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли разширение на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да го инсталира. Това разширение за браузъри казва на Google Анализ чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават на Google Анализ. Инсталирането на разширенията в браузъра Google счита за възражение. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или преинсталирана, тогава субектът на данните трябва да инсталира отново разширенията на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако разширението на браузъра е премахнато от субекта на данните или от друго лице, или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на това разширение.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML.

Допълнителни обяснения за Google Анализ ще намерите в следния линк https://www.google.com/analytics/.


33. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на ремаркетинга в Google

На този уебсайт, администраторът е интегрирал услугите за ремаркетинг на Google. Ремаркетингът на Google е функция на Google AdWords, която позволява на даденa фирма или компания да показва реклами на потребители в интернет, които преди това са преглеждали интернет страницата на фирмата. Следователно, интегрирането на ремаркетинга в Google позволява на фирмата да създава потребителски реклами и по този начин показва по-подходящи реклами на заинтересованите потребители в интернет.

Централата за услугата Google Ремаркетинг е с седалище Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Целта на ремаркетинга в Google е вмъкването на реклами, свързани с интереси. Ремаркетингът на Google ни позволява да показваме реклами в мрежата на Google или на други уебсайтове, които се основават на индивидуалните нужди и отговарят на интересите на интернет потребителите.

Ремаркетингът на Google настройва “бисквитка” в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на “бисквитките” е обяснена по-горе. С настройката на “бисквитката” Google дава възможност за разпознаване на посетителя на нашия уеб сайт, ако той отвори последователно уеб страници, които също са част от рекламната мрежа на Google. При всяко отваряне на уебсайт, на който услугата е интегрирана от ремаркетинга на Google, уеб браузърът на субекта на данни се идентифицира автоматично с Google. По време на тази техническа процедура Google получава лична информация, като например IP адреса или предпочитанията на сърфиращия потребител, които Google използва за вмъкване на реклами, свързани с интересите на отделния потребител.

“Бисквитката” се използва за съхраняване на лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато се посещава нашия уебсайт, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данни може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на “бисквитките” чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе “бисквитка” в компютърната система на субекта на данните. В допълнение, “бисквитките”, които вече се използват от Google, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу рекламирането въз основа на интереси от Google. За тази цел субектът на данните трябва да извика връзката към www.google.de/settings/ads и да направи желаните настройки за всеки интернет браузър, използван от субекта на данните.

Допълнителна информация и действителните разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат свалени от следния адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.


34. Защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уебсайт, администраторът е интегрирал бутона Google+ като компонент. Google+ е социална мрежа. Социалната мрежа е социално място за срещи в интернет – онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес-ориентирана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да създават частни потребителски профили, да качват снимки и да осъществяват контакти чрез покани за приятелство.

Седалището на компанията на Google+ е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

При всяко отваряне на страница от този уебсайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на субекта на данните автоматично изтегля екран с Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

При всяко включване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на престоя му на интернет сайта ни, ако той е влязъл по същото време и във Google+, то Google открива кой конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

Ако субектът на данните кликне върху бутона “Google+”, интегриран в уебсайта ни и по този начин даде една (1) “Google+” препоръка, Google възлага тази информация на личния потребителски профил “Google+” на субекта на данните и съхранява личните данни. Google съхранява (1) препоръката на лицето, за което се отнасят данните от Google+, като я прави обществено достъпна в съответствие с условията, приети от субекта на данните в това отношение. Впоследствие, една препоръка в Google+, предоставена от субекта на данни на този уебсайт, заедно с други лични данни, като например името на профила в Google+, използвано от субекта на данните и съхранената снимка, се запаметява и обработва за ползване от други услуги на Google, като Google търсачка, профил на субекта на данни в Google или на други места, напр на интернет страници или във връзка с реклами. Google също може да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранени в Google. Google, освен това, записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Чрез бутона Google+, Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на кликването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предава лични данни на Google, той може да го предотврати, като излезе от профила си в Google+, преди да потърси и кликне върху нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Още референции от Google за бутона Google+ 1 могат да бъдат получени на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.


35. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсачката, за да види резултатите от търсенето, свързано с ключови думи. В рекламната мрежа на Google, рекламите се разпространяват в съответните уебсайтове, като се използва автоматичен алгоритъм, вземащ предвид предварително дефинираните ключови думи.

Седалището на Google AdWords е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на съответните реклами в уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето в търсачката Google и интегрирането на реклами от трети страни на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данни разбере за уебсайта ни чрез реклама в Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни е подадена “бисквитка за преобразуване” чрез Google. Дефиницията на “бисквитките” е обяснена по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако “бисквитката” не е изтекла, тя се използва, за да провери дали определени под-страници, например количката за пазаруване от онлайн магазинната система отворена на уебсайт ни. Чрез тази “бисквитката” Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е кликнал върху AdWords реклама на нашия уеб сайт, генерира продажби, т.е. извършва или отменя продажба на стоки.

Личните данни и информацията, събрани чрез използването на “бисквитката за преобразуване“, се използват от Google, за да създават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, на които са им били показвани реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспеха на всяка реклама от AdWords и да се оптимизират рекламите ни в AdWords в бъдеще. Нито нашата фирма, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните.

Бисквитката за преобразяване съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещавате нашия интернет уебсайт, личните данни, включително IP адресът за достъп до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническа процедура на трети страни.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на “бисквитките” от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания от него интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави “бисквитка за преобразуване“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, зададена от Google AdWords “бисквитка” може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Субектът на данните има възможност да откаже реклами, базирани на интереси на Google. Следователно, субектът на данни трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката www.google.de/settings/ads, и да зададе желаните настройки.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат свалени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.


36. Защита на данните относно прилагането и използването на LinkedIn

Администраторът използва интегрирани компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани потребители в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

Седалището на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. За въпроси, свързани със защита на личните данни извън Съединените щати: LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

При всяко отваряне на отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент на LinkedIn (приставка на LinkedIn), интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично изтегля съответния LinkedIn компонент на LinkedIn. Допълнителна информация за приставката за LinkedIn може да бъде намерена на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. По време на тази техническа процедура, LinkedIn получава информация за това, коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е отворил страницата на LinkedIn, както и нашия уебсайт в браузъра си, LinkedIn получава информация от нашия уебсайт за субекта на данни – и за цялото времетраене на престоя му тук – коя специфична подстраница на нашия интернет страница е посетил. Тази информация се събира чрез компонента на LinkedIn и се асоциира със съответния профил на LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия уеб сайт, LinkedIn получава тази информация на личния потребителски профил на субекта на данни в LinkedIn и съхранява личните му данни.

LinkedIn получава информация чрез компонента “LinkedIn”, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че той е отворил LinkedIn по същото време, когато е отворил и нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона LinkedIn или не. Ако такова предаване на информация до LinkedIn не е желано от субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като излезе от профила си в LinkedIn, преди да отвори уебсайта ни.

LinkedIn ви предоставя, според https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls , възможността да се откажете от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността да управлявате настройките на рекламите. LinkedIn също използва посредници като Eire, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива “бисквитки” може да бъде отказана чрез https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Приложимата декларация за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Декларацията за “бисквитките” на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


37. Защита на личните данни относно прилагането и използването на Twitter

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на Twitter. Twitter е многоезична публично достъпна микроблогова услуга, на която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените “туитове”, напр. кратки съобщения, които са ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително за тези, които не са влезли в Twitter. Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват туитовете на потребителите. Освен това, Twitter ви позволява да се обърнете към широка аудитория чрез хаштагове, линкове или репостване на туитове.

Седалището на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

При всяко отваряне на отделни страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран Twitter компонент (бутон Twitter), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на субекта на данните да изтеглите екран на съответния Twitter компонент на Twitter. Допълнителна информация за бутоните на Twitter можете да намерите на адрес https://about.twitter.com/de/resources/buttons . В хода на тази техническа процедура Twitter получава информация за това, коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните. Целта на интегрирането на компонента Twitter е препредаване на съдържанието на този уебсайт, за да позволи на потребителите ни да включат този уебсайт в дигиталния свят и да увеличат броя на посетителите ни.

Ако субектът на данните е отворил страницата на Twitter, както и нашия уебсайт в браузъра си, Twitter получава информация от нашия уебсайт за субекта на данни – и за цялото времетраене на престоя му тук – коя специфична подстраница на нашия интернет страница е посетил. Тази информация се събира чрез компонента на Twitter и се асоциира със съответния профил на субекта на данни в Twitter. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните на Twitter, интегрирани в уебсайта ни, Twitter взима тази информация за личния профил на субекта на данни в Twitter и съхранява личните данни.

Twitter получава информация чрез компонента Twitter, когато субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че той е влязъл в Twitter в момента на отваряне на нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали човек кликне върху компонента на Twitter или не. Ако такова предаване на информация към Twitter не е желано от субекта на данните, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя Twitter акаунт преди да отвори нашия уебсайт.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter могат да намерите тук https://twitter.com/privacy?lang=en


38. Защита на личните данни относно прилагането и използването на YouTube

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява на създателите на видеоклипове да качват безплатно видеоклипове, а други потребители, които също ползват портала безплатно, гледат и коментират видеата. YouTube ви позволява да публикувате всякакви видеоклипове, така че да имате достъп както до филми, така и до телевизионни предавания, музикални видеоклипове, трейлъри и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

Седалището на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

При всяко отваряне на отделни страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент на YouTube (YouTube видеоклип), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на субекта на данните за изтегляне на екран на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube може да бъде получена на адрес https://www.youtube.com/yt/about/en/ . По време на тази техническа процедура YouTube и Google получават информация за това, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данни е влязъл с потребителското си име в YouTube, при всяко отваряне на подстраница на нашия уебсайт, YouTube разпознава съдържащия се YouTube видеоклип на нея. Тази информация се събира от YouTube и Google и се включва в съответния профил на субекта на данни в YouTube.

YouTube и Google ще получават информация чрез компонента на YouTube, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данни по време на отварянето на нашия уеб сайт е влязъл в YouTube; това става независимо от това дали човек кликне върху видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google е нежелано от субекта на данни, това може да бъде предотвратено, ако субектът на данни излезе от собствения си профил в YouTube преди да отвори нашия уебсайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните, достъпни на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ , предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.


39. Метод на плащане: Разпоредби за защита на личните данни относно използването на TBI като услуга за обработване на плащания

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на TBI Bank (ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД). TBI Bank е компания, която позволява извършването на покупки на изплащане.

Компанията TBI Bank ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД е със седалище и адрес на управление ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54, София, България, ЕИК: 131134023

Ако субектът на данни избере “TBI” по време на поръчката в нашия онлайн магазин като опция за плащане, ние автоматично предаваме данните му на TBI Bank.

Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, предавани на TBI, обикновено са име, презиме, фамилия, адрес, ЕГН, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които се отнасят за съответната поръчка.

Предаването на данните е с цел обработка на плащанията и предотвратяване на измами. Администраторът прехвърля личните данни на TBI, по-специално, ако е дадено легитимно съгласие към предаването. Личните данни, обменяни между TBI, и администратора на обработка на данните, се предават от TBI, на агенциите за икономическа кредитна дейност. Това предаване на данни е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Субектът на данни има възможност да отмени съгласието си за обработването на личните му данни от TBI по всяко време. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на TBI могат да бъдат намерени тук:


40. Метод на плащане: Разпоредби за защита на личните данни относно използването на Unicredit като услуга за обработване на плащания

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на Unicredit (Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД). Unicredit е компания, която позволява извършването на покупки на изплащане.

Компанията Unicredit – Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД е със седалище и адрес на управление ул. Гюешево № 14, София, България, ЕИК: 175070632

Ако субектът на данни избере “Unicredit” по време на поръчката в нашия онлайн магазин като опция за плащане, ние автоматично предаваме данните му на Unicredit.

Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, предавани на Unicredit, обикновено са име, презиме, фамилия, адрес, ЕГН, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които се отнасят за съответната поръчка.

Предаването на данните е с цел обработка на плащанията и предотвратяване на измами. Администраторът прехвърля личните данни на Unicredit, по-специално, ако е дадено легитимно съгласие към предаването. Личните данни, обменяни между Unicredit и администратора на обработка на данните, се предават от Unicredit, на агенциите за икономическа кредитна дейност. Това предаване на данни е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Субектът на данни има възможност да отмени съгласието си за обработването на личните му данни от Unicredit по всяко време. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Unicredit могат да бъдат намерени тук:

https://izone.bg/wp-content/uploads/2018/05/Iskane-za-obr-LD_UCFin-Final-20.04.2018-2_7975-Online-1_17497.pdf


41. Метод на плащане: Разпоредби за защита на личните данни относно използването на ePay.bg като услуга за обработване на плащания

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на ePay. ePay е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените ePay сметки, които представляват виртуални частни или бизнес сметки. ePay също предлага възможност за онлайн плащане с дебитни или кредитни карти, когато потребителят няма профил в ePay. ePay дава възможност за онлайн плащания към трети страни или за получаване на плащания.

Компанията ePay “Ипей” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Иван Вазов” № 16, София, България, съдебна регистрация ф.д. 8743/2000, с ЕИК 131409398,

Ако субектът на данни избере “ePay.bg” или “Плати с карта” по време на поръчката в нашия онлайн магазин като опция за плащане, ние автоматично предаваме данните му на ePay. Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, предавани на ePay, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които се отнасят за съответната поръчка.

Предаването на данните е с цел обработка на плащанията и предотвратяване на измами. Администраторът прехвърля личните данни на ePay, по-специално, ако е дадено легитимно съгласие към предаването. Личните данни, обменяни между ePay и администратора на обработка на данните, се предават от ePay на агенциите за икономическа кредитна дейност. Това предаване на данни е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, ePay ще предаде личните данни на посредници и доставчици на услуги или на подизпълнители, само при условие, че това е необходимо за изпълнението на договорните задължения или за обработване на данните в поръчката.

Субектът на данни има възможност да отмени съгласието си за обработването на личните му данни от ePay по всяко време. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на ePay могат да бъдат намерени тук:

https://www.epay.bg/v3main/front?p=terms_changes


42. Правно основание за обработване на лични данни

Чл. 6, параграф 1, буква б), Общия регламент относно защитата на лични данни служи като правно основание за дейности, свързани с обработка на лични данни, за които получаваме съгласие. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на лични данни. Същото се отнася и за такива операции по обработка на личните данни, които са необходими за вземане на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Дали нашата фирма подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на лични данни. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил ранен в нашата фирма, а името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработването на лични данни ще се основава на чл. 6, параграф 1, буква г) от Общия регламент относно защитата на лични данни. Накрая, операциите по обработка на личните данни могат да се основават на член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на лични данни. Това правно основание се използва за операции по обработка на данни, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законовите интереси на нашата фирма или на трета страна, освен ако тези интереси пренебрегват интересите или основните права и свободи на субекта на данни, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по обработка на данни са допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Счита се, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данни е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2, Общия регламент относно защитата на лични данни).


43. Законните интереси, упражнявани от администратора или от трето лице

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1от Общия регламент относно защитата на лични данни, законният ни интерес е да управляваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.


44. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са съответният задължителен период на съхраняване. След изтичането на този срок тези данни се изтриват рутинно, при условие, че вече не са необходими за изпълнението на договора или за сключване на договор.


45. Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данни да предостави личните си данни; възможните последици от липсата на такива данни

Изясняваме, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да е необходимо да се сключи договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данните е, например, задължен да ни предостави лични данни, когато нашата фирма сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди лицето да предостави лични данни, субектът на данните трябва да се свърже с наш служител. Служителят пояснява на субекта на данни дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или по договор или е необходимо за сключването на договора, незвисимо дали е налице задължение за предоставяне на лични данни, както и последиците от непредоставянето на такива.VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

46. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

47. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата izone.bg на своя компютър.

48. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

49. Интернет магазина izone.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

50. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

iZone.BG - Шоурум

България, гр.София, пк. 1172, жк. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15

Телефон: 0700 31 023

Телефон: 02 44 86 670

Работно време

Понеделник - петък

10:00 - 19:00

Събота и неделя
почивни дни

БЮЛЕТИН

Последвайте ни:

Всички цени са в лева и с ДДС!

© IZONE.BG 2011 - 2024. Всички права запазени.

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички лога, търговски марки (®) и изображения в този сайт са собственост на съответните им собственици.

Количка

Количката е празна.